Ελληνικά Nederlands
ένα ˈɛ.na één /eːn/
είκοσι ένα eenentwintig /ˌe.nən.ˈtʋɪn.təχ/
Wiktionary Links