English Lietuvių kalba
dog /dɑɡ/, /dɒɡ/, /dɔɡ/ šuo {m}
water dog
  • water dog
vandens šuo
Canaan Dog
  • Canaan Dog
Kaanano šuo
Portuguese Water Dog /ˌpɔɹtʃəɡiːz ˈwɔtɚ dɔɡ/, /ˌpɔːtʃəɡiːz ˈwɔːtə dɒɡ/
  • Portuguese Water Dog
Portugalijos vandens šuo
portugalų vandens šuo
Spanish Water Dog /ˌspænɪʃ ˈwɔtɚ dɔɡ/, /ˌspænɪʃ ˈwɔːtə dɒɡ/
  • Spanish Water Dog
ispanų vandens šuo
Chinese Crested Dog
  • Chinese Crested Dog
kinų kuoduotasis šuo
raccoon dog
  • Nyctereutes procyonoides
usūrinis šuo
dog-ear
  • folded corner of a page
ragas {m}
hot dog /ˈhɑt.dɑɡ/, /ˈhɑt.dɔɡ/, /ˈhɒt.dɒɡ/, /ˈhʌt.dɒɡ/, /ˌhɑtˈdɑɡ/, /ˌhɑtˈdɔɡ/, /ˌhɒtˈdɒɡ/
  • sausage
dešra
hot dog /ˈhɑt.dɑɡ/, /ˈhɑt.dɔɡ/, /ˈhɒt.dɒɡ/, /ˈhʌt.dɒɡ/, /ˌhɑtˈdɑɡ/, /ˌhɑtˈdɔɡ/, /ˌhɒtˈdɒɡ/ duona {f}
hot dog /ˈhɑt.dɑɡ/, /ˈhɑt.dɔɡ/, /ˈhɒt.dɒɡ/, /ˈhʌt.dɒɡ/, /ˌhɑtˈdɑɡ/, /ˌhɑtˈdɔɡ/, /ˌhɒtˈdɒɡ/
  • frankfurter in a bun
šuo {m}
Wiktionary Links