Nederlands English
Duits /dœːts/, /dœʏ̯ts/ German /ˈd͡ʒɝ.mən/, /ˈd͡ʒɜː.mən/
Duits-Canadees German-Canadian
Zwitsers-Duits
  • 1. Duits zoals dat in een Zwitserland wordt gesproken
Swiss German
Silezisch Duits
  • 1. West-Germaanse taal gesproken door 20 duizend mensen in Tsjechië en Polen
Lower Silesian
Wiktionary Links