Nederlands English
Russisch /ˈrʏsis/
  • 1. een Slavische taal die gesproken wordt in Rusland
Russian /ˈɹʌʃ(ə)n/
Russisch /ˈrʏsis/
  • 1. betreffende Rusland of het Russisch
Russian /ˈɹʌʃ(ə)n/
Wit-Russisch /ˌwɪtˈrʏsɪs/, /ˌʋɪtˈrʏsis/, /ˌβ̞ɪtˈrʏsis/
  • 1. een Slavische taal die vooral in Wit-Rusland wordt gesproken
Belarusian /ˌbɛləˈɹuːsi.ən/
Belorussian
Russisch-Orthodoxe Kerk Russian Orthodox Church
Wiktionary Links