Norsk English
tall number /ˈnʌmbə/, /ˈnʌmbɚ/
reelt tall {n} real number
perfekt tall perfect number
rasjonalt tall {n} rational number
English Norsk
tall /tɑl/, /tɔl/, /tɔːl/
  • of a story
lang
tall /tɑl/, /tɔl/, /tɔːl/
  • of a person
høy
tall /tɑl/, /tɔl/, /tɔːl/
  • of a building
høg
tallness
  • quality of being tall
størrelse {m}
Wiktionary Links