🇬🇧 en pt 🇵🇹

English noun

  /ˈɪŋɡləʃ/ , /ˈɪŋɡlɪʃ/
  • one's ability to employ the English language
inglês

English adjective

  /ˈɪŋɡləʃ/ , /ˈɪŋɡlɪʃ/
  • of or pertaining to the avoirdupois system
inglês

Englishness noun

  /ˈɪŋ(ɡ)lɪʃnəs/
  • being English
anglicidade

english noun

  /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/
  • spinning or rotary motion around the vertical axis
ingleses
Wiktionary Links