🇫🇷 fr id 🇮🇩

café noun {m}

  /ka.fe/
  • Boisson
  • Graine de caféier
kopi
  • Établissement
warung kopi

🇮🇩 id fr 🇫🇷

Wiktionary Links