Français Latine
chien {m} ʃjɛ̃
  • Mammifère carnivore
canis
chien de garde {m} ʃjɛ̃ də ɡaʁd
  • Chien
canis custos
Petit Chien pə.ti ʃjɛ̃ Canis Minor
Grand Chien ɡʁɑ̃ ʃjɛ̃ Canis Major
chien-de-mer {m} ʃjɛ̃ də mɛʁ carcharus
chien qui aboie ne mord pas ʃjɛ̃ ki a.bwa nə mɔʁ pa canis sine dentibus vehementius lātrat
chien viverrin {m} ʃjɛ̃ vi.vɛ.ʁɛ̃ Nyctereutes
chien-loup {m} ʃjɛ̃.lu lupārius
chien-assis {m} ʃjɛ̃.a.si impluvium
Chien {m} ʃjɛ̃ canis
Chien ʃjɛ̃
  • Zodiaque chinois
canis
chien domestique {m} ʃjɛ̃ dɔ.mɛs.tik canis
Wiktionary Links