🇲🇬 mg id 🇮🇩

manarangarana verb

mata-mata, mata mata
Wiktionary Links