🇸🇪 sv id 🇮🇩

katalanska noun {u}

katalanskan, katalanskorna
  • språk som talas i Katalonien
katalan, bahasa Katalan

katalansk adjective

bahasa Katalan
Wiktionary Links