Български език Français
малък petit pə.ti
малък сокол faucon émerillon {m} fo.kɔ̃ ɛm.ʁi.jɔ̃
малък лебед cygne siffleur {m} siɲ si.flœʁ
малък кашалот cachalot pygmée {m} ka.ʃa.lo piɡ.me
малък гладък кит baleine pygmée {f} ba.lɛn piɡ.me
малък ивичест кит petit rorqual {m} pə.ti ʁɔʁ.kwal, pə.ti ʁɔʁ.kal
малък гвиански ара ara noble {m} a.ʁa nɔbl
южен малък ивичест кит petit rorqual de l’Antarctique {m} pə.ti ʁɔʁ.kal də l‿ɑ̃.taʁ.tik, pə.ti ʁɔʁ.kwal də l‿ɑ̃.taʁ.tik
западноафрикански малък крокодил crocodile nain {m} kʁɔ.kɔ.dil nɛ̃
Wiktionary Links