English Deutsch
American way of life der American Way of Life (Pl.: <div> — </div>) {m} əˈmɛɹɪkən ˈweɪ̯ əv ˈlaɪ̯f
Deutsch English
der American Way of Life (Pl.: <div> — </div>) {m} əˈmɛɹɪkən ˈweɪ̯ əv ˈlaɪ̯f
  • der amerikanische Lebensstil, die amerikanische Lebensart
American way
American way of life
Wiktionary Links