Deutsch English
der Komplementär (Pl.: die Komplementäre) {m} kɔmplemɛnˈtɛːɐ̯
  • persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG)
general partner
komplementär kɔmplemɛnˈtɛːɐ̯
  • jemanden oder etwas ergänzend
complementary /ˌkɑmplɪ̈ˈmɛnt(ə)ɹi/, /ˌkɒmplɪ̈ˈmɛnt(ə)ɹi/
Komplementär- complementary /ˌkɑmplɪ̈ˈmɛnt(ə)ɹi/, /ˌkɒmplɪ̈ˈmɛnt(ə)ɹi/
Wiktionary Links