English Deutsch
adulterer /əˈdʌltəɹə/, /əˈdʌltəɹɚ/
  • husband or wife who commits adultery
der Ehebrecher (Pl.: die Ehebrecher) {m} ˈeːəˌbʁɛçɐ
die Ehebrecherin (Pl.: die Ehebrecherinnen) {f} ˈeːəˌbʁɛçəʁɪn
adulterate
  • corrupt
abwandeln ˈapˌvandl̩n
korrumpieren kɔʁʊmˈpiːʁən
panschen ˈpanʃn̩
verderben fɛɐ̯ˈdɛʁbn̩
verfälschen fɛɐ̯ˈfɛlʃn̩
verschlechtern fɛɐ̯ˈʃlɛçtɐn
adulterous
  • of or characterized by adultery
ehebrecherisch ˈeːəˌbʁɛçəʁɪʃ
adulterant Matta {f} ˈmata
adulterator der Panscher (Pl.: die Panscher) {m} ˈpanʃɐ
Wiktionary Links