English Deutsch
an eye for an eye Auge um Auge ˈaʊ̯ɡə ʊm ˈaʊ̯ɡə
an eye for an eye, a tooth for a tooth Auge um Auge, Zahn um Zahn ˈaʊ̯ɡə ʊm ˈaʊ̯ɡə t͡saːn ʊm t͡saːn