Deutsch English
das Kind beim Namen nennen das ˈkɪnt baɪ̯m ˈnaːmən ˈnɛnən
  • eine Sache direkt benennen, nicht zu Umschreibungen greifen
call a spade a spade
bluntly put
call it as one sees it
Wiktionary Links