English Deutsch
dawn /doːn/, /dɑn/, /dɔn/, /dɔːn/
  • beginning
die Dämmerung (Pl.: die Dämmerungen) {f} ˈdɛməʁʊŋ
dawn /doːn/, /dɑn/, /dɔn/, /dɔːn/
  • rising of the sun
  • time
die Dämmerung (Pl.: die Dämmerungen) {f} ˈdɛməʁʊŋ
die Morgendämmerung (Pl.: die Morgendämmerungen) {f} ˈmɔʁɡn̩ˌdɛməʁʊŋ
das Morgengrauen (Pl.: <div> — </div>) {n} ˈmɔʁɡn̩ˌɡʁaʊ̯ən, ˈmɔʁɡŋ̍ˌɡʁaʊ̯ən
der Tagesanbruch (Pl.: die Tagesanbrüche) {m} ˈtaːɡəsˌʔanbʁʊx
dawn /doːn/, /dɑn/, /dɔn/, /dɔːn/
  • morning twilight period
die Morgendämmerung (Pl.: die Morgendämmerungen) {f} ˈmɔʁɡn̩ˌdɛməʁʊŋ
das Morgengrauen (Pl.: <div> — </div>) {n} ˈmɔʁɡn̩ˌɡʁaʊ̯ən, ˈmɔʁɡŋ̍ˌɡʁaʊ̯ən
die Dämmerung (Pl.: die Dämmerungen) {f} ˈdɛməʁʊŋ
dawn /doːn/, /dɑn/, /dɔn/, /dɔːn/
  • to begin to brighten with daylight
dämmern ˈdɛmɐn
dawning /ˈdɑːnɪŋ/, /ˈdɔːnɪŋ/ der Anbruch (Pl.: die Anbrüche) {m} ˈanˌbʁʊx
false dawn
  • light preceding true dawn
Zodiakallicht
Wiktionary Links