Suomi Deutsch
rauha
  • häiriötön olotila
der Frieden (Pl.: die Frieden) {m} ˈfʁiːdn̩
die Ruhe (Pl.: —) {f} ˈʁuːə
der Friede (Pl.: die Frieden) {f} ˈfʁiːdə
rauha
  • riidaton olotila
  • sodaton tila
der Frieden (Pl.: die Frieden) {m} ˈfʁiːdn̩
der Friede (Pl.: die Frieden) {f} ˈfʁiːdə
rauha hänen muistolleen Gott hab ihn selig ˌɡɔt haːp iːn ˈzeːlɪç
Wiktionary Links