Deutsch Français
Himmel und Hölle in Bewegung setzen ˈhɪml̩ ʊnt ˈhœlə ɪn bəˈveːɡʊŋ ˈzɛt͡sn̩
  • alles versuchen, um ein Ziel zu erreichen
remuer ciel et terre ʁə.mɥe sjɛ.l‿e tɛʁ
faire des pieds et des mains fɛʁ de pje e de mɛ̃
Wiktionary Links