Français Deutsch
bénir le ciel be.niʁ lə sjɛl dem Himmel danken
Wiktionary Links