Nederlands Deutsch
het /hɛt/, /ət/
  • 1. 3e persoon enkelvoud onzijdig
es
het /hɛt/, /ət/
  • 1. bepaald lidwoord
das
der deːɐ̯
die diː
het is niet erg das macht nichts das ˈmaxt nɪçt͡s
hoe bestaat het Sachen gibts, die gibts gar nicht ˈzaxn̩ ˌɡiːpt͡s | diː ˈɡiːpt͡s ˌɡaːɐ̯ nɪçt
het veld ruimen sich vom Acker machen
ieder het zijne jedem das Seine ˈjeːdm̩ das ˈzaɪ̯nə
staakt-het-vuren der Waffenstillstand (Pl.: die Waffenstillstände) {m} ˈvafn̩ˌʃtɪlʃtant
in het bijzonder in Sonderheit ɪn ˈzɔndɐhaɪ̯t
Hoe laat is het? wie spät ist es ˈviː ʃpɛːt ɪst ɛs
nu gaat het erom es geht um die Wurst ɛs ˈɡeːt ʊm diː ˈvʊʁst
in het spel zijn im Spiel sein ɪm ˈʃpiːl zaɪ̯n
nu is het genoeg das Maß ist voll
het hoofd bieden die Stirn bieten
het abc das A und O ˌdas ˈaː ʊnt ˈoː
Het Kanaal der Ärmelkanal (Pl.: —) {m} ˈɛʁml̩kaˌnaːl
Wat is het Was ist das vas ɪst das
in het wild in freier Wildbahn ɪn ˈfʁaɪ̯ɐ ˈvɪltbaːn
als het ware gleichsam ˈɡlaɪ̯çzaːm
het hof maken umwerben ʊmˈvɛʁbn̩
het geeft niet das macht nichts das ˈmaxt nɪçt͡s
stel het geval den Fall setzen
het bed houden das Bett hüten
het haasje worden erwischen ɛɐ̯ˈvɪʃn̩
het loodje leggen den Löffel abgeben deːn ˈlœfl̩ ˈapɡeːbn̩
pijn in het kruis das Kreuzweh (Pl.: —) {n} ˈkʁɔɪ̯t͡sˌveː
het zeil strijken die Segel streichen
het hoekje omgaan über die Wupper gehen ˈyːbɐ diː ˈvʊpɐ ɡeːən
hoe gaat het ermee wie geht es dir ˌviː ˈɡeːt əs ˌdiːɐ̯
voor het geval dat falls fals
in het zand bijten ins Gras beißen ɪns ˈɡʁaːs ˌbaɪ̯sn̩
in het krijt staan in der Kreide stehen ˌɪn dɐ ˈkʁaɪ̯də ˌʃteːən
het kind in de man das Kind im Manne das kɪnt ɪm ˈmanə
in het water vallen ins Wasser fallen ɪns ˈvasɐ ˌfalən
Joost mag het weten weiß der Geier
zover het oog reikt so weit das Auge reicht ˌzoː vaɪ̯t das ˈʔaʊ̯ɡə ˌʁaɪ̯çt
het maakt niets uit das macht nichts das ˈmaxt nɪçt͡s
het ei van Columbus das Ei des Kolumbus (Pl.: —) {n} aɪ̯ dəs koˈlʊmbʊs
hoe is het mogelijk Sachen gibts, die gibts gar nicht ˈzaxn̩ ˌɡiːpt͡s | diː ˈɡiːpt͡s ˌɡaːɐ̯ nɪçt
in het geld zwemmen im Geld schwimmen
het nakijken hebben zu kurz kommen t͡suː kʊʁt͡s ˈkɔmən
in het leven roepen etwas ins Leben rufen
aan het woord komen zu Wort kommen
het met iemand doen es mit jemandem treiben ɛs mɪt ˈjemandəm ˈtʁaɪ̯bm̩
in het ergste geval wenn alle Stricke reißen
zeg het met bloemen Blumen sprechen lassen ˈbluːmən ˈʃpʁɛçn̩ ˈlasn̩
doe-het-zelven
  • 1. iets zelf construeren
selbermachen
staakt-het-vuren
  • 1. een overeenkomst voorlopig een einde te maken aan de gevechtshandelingen
Waffenpause
Joost mag het weten
  • 1.
Gott weiß
in het honderd lopen in die Binsen gehen ɪn diː ˈbɪnzn̩ ˈɡeːən
hoe gaat het met jou wie geht es dir ˌviː ˈɡeːt əs ˌdiːɐ̯
in het moeras zitten in der Schmiere sitzen ɪn deːɐ̯ ˈʃmiːʁə ˈzɪt͡sn̩
klap van het noodlot der Schicksalsschlag (Pl.: die Schicksalsschläge) {m} ˈʃɪkzaːlsˌʃlaːk
zwijgen als het graf wie ein Grab schweigen
het in de broek doen sich in die Hose machen zɪç ɪn diː ˈhoːzə ˈmaxŋ̍
het laat iemand koud nicht jemandes Bier sein
snijvlak van het mes die Messerklinge (Pl.: die Messerklingen) {f} ˈmɛsɐˌklɪŋə
iemand het hof maken jemandem den Hof machen ˈjeːˌmandm̩ deːn ˈhoːf ˈmaxn̩
het levenslicht zien das Licht der Welt erblicken das lɪçt deːɐ̯ ˈvɛlt ɛɐ̯ˈblɪkn̩
bij het gilde horend zünftig ˈt͡sʏnftɪk, ˈt͡sʏnftɪç
nu komt het erop aan es geht um die Wurst ɛs ˈɡeːt ʊm diː ˈvʊʁst
het genadebrood eten das Gnadenbrot bekommen das ˈɡnaːdn̩ˌbʁoːt bəˈkɔmən
het ruime sop kiezen in See stechen ɪn ˈzeː ˌʃtɛçn̩
het uur der waarheid die Stunde der Wahrheit diː ˈʃtʊndə deːɐ̯ ˈvaːɐ̯haɪ̯t
onder het mes liggen unter dem Messer liegen ˈʊntɐ deːm ˈmɛsɐ ˈliːɡn̩
het Laatste Avondmaal das Abendmahl (Pl.: die Abendmahle) {n} ˈaːbn̩tˌmaːl
het genadeschot geven den Rest geben
de ironie van het lot Ironie des Schicksals iʁoˈniː dɛs ˈʃɪkzaːls
het hoofd koel houden die Kirche im Dorf lassen diː ˌkɪʁçə ɪm ˈdɔʁf ˌlasn̩
in het duister tasten im Dunkeln tappen ɪm ˈdʊŋkl̩n ˈtapn̩
het gezicht verliezen das Gesicht verlieren das ɡəˈzɪçt fɛɐ̯ˈliːʁən
in het diepe springen ins kalte Wasser springen
in het water springen ins Wasser gehen ɪns ˈvasɐ ˈɡeːən
huilen van het lachen Tränen lachen ˈtʁɛːnən ˈlaxn̩
het tijdelijke zegenen das Zeitliche segnen das ˈt͡saɪ̯tlɪçə ˈzeːɡnən
juffertje-in-het-groen die Jungfer im Grünen (Pl.: die Jungfern im Grünen) {f} ˈjʊŋfɐ ɪm ˈɡʁyːnən, ˈjʊŋfɐn ɪm ˈɡʁyːnən
het zwarte schaap zijn das schwarze Schaf sein das ˈʃvaʁt͡sə ʃaːf zaɪ̯n
het is de hoogste tijd es ist höchste Eisenbahn ɛs ɪst ˈhøːçstə ˈaɪ̯zn̩ˌbaːn
het hoofd laten hangen den Kopf hängen lassen deːn ˈkɔp͡f ˈhɛŋən ˈlasn̩
bij het begin beginnen bei Adam und Eva anfangen
iets in het oog houden etwas im Auge haben ˈɛtvas ɪm ˈaʊ̯ɡə ˈhaːbm̩
iets op het oog hebben etwas im Auge haben ˈɛtvas ɪm ˈaʊ̯ɡə ˈhaːbm̩
zich het leven benemen sich das Leben nehmen
het neusje van de zalm das Gelbe vom Ei das ˈɡɛlbə fɔm ˈaɪ̯
olie op het vuur gooien Öl ins Feuer gießen
iemand het bos insturen jemanden in den April schicken
omgaan met het verleden die Vergangenheitsbewältigung (Pl.: die Vergangenheitsbewältigungen) {f} fɛɐ̯ˈɡaŋənhaɪ̯t͡sbəˈvɛltɪɡʊŋ
iets op het spel zetten etwas aufs Spiel setzen
het staat in de sterren in den Sternen stehen
alles op het spel zetten va banque spielen vaˈbɑ̃ːk ˈʃpiːlən
recht uit het hart komen von Herzen kommen
alles bij het oude laten alles beim Alten lassen
het heft in handen nemen etwas in die Hand nehmen
vast in het zadel zitten fest im Sattel sitzen
uit het oog, uit het hart aus den Augen, aus dem Sinn
de kop in het zand steken den Kopf in den Sand stecken
het heft in handen houden das Heft in der Hand halten das ˈhɛft fɛst in deːɐ̯ ˈhant ˈhaltn̩
in het nauw gedreven zijn ins Hintertreffen geraten ɪns ˈhɪntɐtʁɛfn̩ ɡəˈʁaːtn̩
alles in het werk stellen alle Hebel in Bewegung setzen
een sprong in het duister ins kalte Wasser springen
zich door het leven slaan sich durchs Leben schlagen zɪç dʊʁçs ˈleːbn̩ ˈʃlaːɡn̩
Wiktionary Links
  • Nederlands: het