Norsk English
kan være may /meɪ/
være enig agree /əˈɡɹiː/, /əˈɡɹi/
være utro cheat /tʃiːt/
være trygg trust /trʊst/, /trʌst/
det å være being /ˈbiːɪŋ/, /ˈbiɪŋ/
være i gang go /ɡəʉ/, /ɡoʊ/, /ɡəʊ/, /ɡɐʉ/
være glad i fond /fɒnd/, /fɑnd/
være lydhør obey /əʊˈbeɪ/, /oʊˈbeɪ/
være besatt obsess /əbˈsɛs/
(være) uenig disagree /dɪsəˈɡɹi/, /dɪsəˈɡɹiː/
være til lags please /pliːz/, /pliz/
være enige om concur /kənˈkɝ/, /kənˈkɜː/
være ute etter look for
være nødvendig behove /biˈhoʊv/, /bɪˈhəʊv/
være sammen med go /ɡəʉ/, /ɡoʊ/, /ɡəʊ/, /ɡɐʉ/
Gud være med deg Godspeed /ɡɒdˈspiːd/, /ɡɑdˈspid/
for å være ærlig to be honest
det kan du være selv I know you are but what am I
må Kraften være med deg may the Force be with you
kan du være så snill å gi meg give me
det er lett å være etterpåklok hindsight is 20/20
Wiktionary Links