🇬🇧 en pl 🇵🇱

water noun

  /ˈwoːtə/ , /ˈwætəɹ/ , /ˈwɑtəɹ/ , /ˈwɒtə/ , /ˈwɒtəɹ/ , /ˈwɔtər/ , /ˈwɔtəɹ/ , /ˈwɔɹtəɹ/ , /ˈwɔːtə/ , /ˈwɔːtəɹ/ , /ˈwʊtəɹ/ , [ˈwaːʈər(ɯ)] , [ˈwoʊʔə] , [ˈwoːtə] , [ˈwoːɾə] , [ˈwoːʔɐ] , [ˈwoːʔə] , [ˈwætə] , [ˈwæɾɚ] , [ˈwɑɾɚ] , [ˈwɒːθ̠ɚ] , [ˈwɔoɾɐ] , [ˈwɔtər] , [ˈwɔəɾə] , [ˈwɔɹɾɚ] , [ˈwɔɾɚ] , [ˈwɔʈə(r)] , [ˈwʊɾɚ] , [ˈʋaːʈər(ɯ)] , [ˈʋɔʈə(r)]
 • liquid H₂O
 • one of the basic elements
 • serving of water
 • urine
woda
 • body of water, or specific part of it
woda, wody
 • figuratively: a person's intuition
kości
 • spa water
wody

water verb

watered   /ˈwoːtə/ , /ˈwætəɹ/ , /ˈwɑtəɹ/ , /ˈwɒtə/ , /ˈwɒtəɹ/ , /ˈwɔtər/ , /ˈwɔtəɹ/ , /ˈwɔɹtəɹ/ , /ˈwɔːtə/ , /ˈwɔːtəɹ/ , /ˈwʊtəɹ/ , [ˈwaːʈər(ɯ)] , [ˈwoʊʔə] , [ˈwoːtə] , [ˈwoːɾə] , [ˈwoːʔɐ] , [ˈwoːʔə] , [ˈwætə] , [ˈwæɾɚ] , [ˈwɑɾɚ] , [ˈwɒːθ̠ɚ] , [ˈwɔoɾɐ] , [ˈwɔtər] , [ˈwɔəɾə] , [ˈwɔɹɾɚ] , [ˈwɔɾɚ] , [ˈwɔʈə(r)] , [ˈwʊɾɚ] , [ˈʋaːʈər(ɯ)] , [ˈʋɔʈə(r)]
 • to provide (animals) with water
poić, napoić
 • to pour water into the soil surrounding (plants)
podlewać, podlać
 • to fill with or secrete water
łzawić

watering noun

 • act of pouring water on something
podlewanie
 • act of diluting a liquid
rozwadnianie

waters

wody
Wiktionary Links