Italiano Français
impeto /ˈimpeto/
  • violenza
pouvoir {m} pu.vwaʁ
impeto /ˈimpeto/
  • impeto di piacere, entusiasmo
jaillir
impeto /ˈimpeto/
  • moto atto violento
afflux {m} a.fly
impeto /ˈimpeto/
  • foga
excitation {f} ɛk.si.ta.sjɔ̃
impeto /ˈimpeto/
  • slancio
élan {m} e.lɑ̃
impeto /ˈimpeto/
  • violenza del vento
effectif {m} e.fɛk.tif
impeto /ˈimpeto/ impulsion {f} ɛ̃.pyl.sjɔ̃
impeto /ˈimpeto/ fougue {f} fuɡ
Wiktionary Links