English Deutsch
pussy /ˈpʊsi/, /ˈpʊsɪ/
  • slang: female genitalia
die Fotze (Pl.: die Fotzen) {f}
die Muschi (Pl.: die Muschis) {f}
die Möse (Pl.: die Mösen) {f}
pussy /ˈpʊsi/, /ˈpʊsɪ/
  • informal: affectionate term for a cat
das Kätzchen (Pl.: die Kätzchen) {n}
die Mieze (Pl.: die Miezen) {f}
Pantoffeltiger
pussy /ˈpʊsi/, /ˈpʊsɪ/
  • informal: coward
die Lusche (Pl.: die Luschen) {f}
der Warmduscher (Pl.: die Warmduscher) {m}
das Weichei (Pl.: die Weicheier) {n}
pussy /ˈpʊsi/, /ˈpʊsɪ/
  • containing pus
eitrig
pussy-cat
  • affectionate term for a cat
die Miezekatze (Pl.: die Miezekatzen) {f}
Miezekätzchen
die Muschi (Pl.: die Muschis) {f}
Pantoffeltiger
Schmusekatze
Schmusekätzchen
pussy-whipped der Fotzenknecht (Pl.: die Fotzenknechte) {m}
eat pussy
  • to perform cunnilingus
Muschi lecken
Deutsch English
Pussy {f}
  • Vulva oder Vagina
pussy /ˈpʊsɪ/, /ˈpʊsi/
Wiktionary Links