Nederlands Deutsch
dag /dɑx/, /dɑχ/
  • 1. tijd waarin een hemellichaam volledig om zijn as draait
  • 2. tijd tussen zonsop- en zonsondergang
der Tag (Pl.: die Tage) {m} taːk
dag /dɑx/, /dɑχ/
  • 1. ontmoetingsgroet
Tag
dag /dɑx/, /dɑχ/
  • 2. afscheidsgroet
tschüss t͡ʃʏs
dag-en-nachtevening /ˌdɑɣɛˈnɑxtevəˌnɪŋ/, /ˌdɑɣɛˈnɑɣevəˌnɪŋ/, /ˌdɑχɛˈnɑχtevəˌnɪŋ/
  • 1. een dag waarop de dag en de nacht even lang duren
die Tagundnachtgleiche (Pl.: die Tagundnachtgleichen) {f} ˌtaːkʊntˈnaxtˌɡlaɪ̯çə
aan de orde van de dag die Tagesordnung (Pl.: die Tagesordnungen) {f} ˈtaːɡəsˌʔɔʁdnʊŋ
Dag van de Duitse eenheid Tag der Deutschen Einheit {m} ˈtaːk deːɐ̯ ˈdɔɪ̯t͡ʃn̩ ˈaɪ̯n̩haɪ̯t
als Pasen en Pinksteren op één dag vallen wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen vɛn ˈoːstɐn ʊnt ˈvaɪ̯ˌnaxtn̩ aʊ̯f ˈaɪ̯nən ˈtaːk ˈfalən
als Pasen en Pinksteren op één dag vallen wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen vɛn ˈoːstɐn ʊnt ˈp͡fɪŋstn̩ aʊ̯f ˈaɪ̯nən taːk ˈfalən
dag in dag uit tagein tagaus taːkˈʔaɪ̯n taːkˈʔaʊ̯s
op klaarlichte dag auf offener Straße aʊ̯f ˌʔɔfn̩ɐ ˈʃtʁaːsə
Wiktionary Links
  • Deutsch: DAG
  • Nederlands: dag