🇬🇧 en pl 🇵🇱

that pronoun

  /ðət/ , /ˈd̪æt/ , /ˈd̪æʈ/ , /ˈd̪ɛt/ , /ˈd̪ʱæʈ/ , /ˈðæt/ , /ˈðɛt/
  • that thing
to, ta, te, ten

that conjunction

  /ðət/ , /ˈd̪æt/ , /ˈd̪æʈ/ , /ˈd̪ɛt/ , /ˈd̪ʱæʈ/ , /ˈðæt/ , /ˈðɛt/
  • connecting a noun clause
że, , co
  • connecting a clause indicating purpose ("final")
żeby

that determiner

  /ðət/ , /ˈd̪æt/ , /ˈd̪æʈ/ , /ˈd̪ɛt/ , /ˈd̪ʱæʈ/ , /ˈðæt/ , /ˈðɛt/
  • what is being indicated
tamten, tamta, tamto

that adverb

  /ðət/ , /ˈd̪æt/ , /ˈd̪æʈ/ , /ˈd̪ɛt/ , /ˈd̪ʱæʈ/ , /ˈðæt/ , /ˈðɛt/
  • to a given extent or degree
  • to a great extent or degree, very
, na tyle
Wiktionary Links