🇬🇧 en de 🇩🇪

water noun

  /ˈwoːtɘ/ , /ˈwoːtə/ , /ˈwætəɹ/ , /ˈwɑtəɹ/ , /ˈwɒtə/ , /ˈwɔtəɹ/ , /ˈwɔːtə/ , /ˈwʊtəɹ/ , [woːʔɐ] , [ˈwɔːʈə(r)]
  • clear liquid H₂O
  • one of the basic elements
  • serving of water
  • urine
Wasser
  • body of water, or specific part of it
Gewässer, Wasser

watery adjective

  /ˈwɑtəɹi/ , /ˈwɔtəɹi/ , /ˈwɔːtəɹi/
  • wet, soggy or soaked with water
wässrig

waterer noun

  • device from which animals drink
Tränke

🇩🇪 de en 🇬🇧

Wiktionary Links