🇬🇧 en de 🇩🇪

water noun

  /ˈwoːtə/ , /ˈwætəɹ/ , /ˈwɑtəɹ/ , /ˈwɒtə/ , /ˈwɒtəɹ/ , /ˈwɔtər/ , /ˈwɔtəɹ/ , /ˈwɔɹtəɹ/ , /ˈwɔːtə/ , /ˈwɔːtəɹ/ , /ˈwʊtəɹ/ , [ˈwaːʈər(ɯ)] , [ˈwoʊʔə] , [ˈwoːtə] , [ˈwoːɾə] , [ˈwoːʔɐ] , [ˈwoːʔə] , [ˈwætə] , [ˈwæɾɚ] , [ˈwɑɾɚ] , [ˈwɒːθ̠ɚ] , [ˈwɔoɾɐ] , [ˈwɔtər] , [ˈwɔəɾə] , [ˈwɔɹɾɚ] , [ˈwɔɾɚ] , [ˈwɔʈə(r)] , [ˈwʊɾɚ] , [ˈʋaːʈər(ɯ)] , [ˈʋɔʈə(r)]
  • liquid H₂O
  • one of the basic elements
  • serving of water
  • urine
Wasser
  • body of water, or specific part of it
Gewässer, Wasser

water verb

watered   /ˈwoːtə/ , /ˈwætəɹ/ , /ˈwɑtəɹ/ , /ˈwɒtə/ , /ˈwɒtəɹ/ , /ˈwɔtər/ , /ˈwɔtəɹ/ , /ˈwɔɹtəɹ/ , /ˈwɔːtə/ , /ˈwɔːtəɹ/ , /ˈwʊtəɹ/ , [ˈwaːʈər(ɯ)] , [ˈwoʊʔə] , [ˈwoːtə] , [ˈwoːɾə] , [ˈwoːʔɐ] , [ˈwoːʔə] , [ˈwætə] , [ˈwæɾɚ] , [ˈwɑɾɚ] , [ˈwɒːθ̠ɚ] , [ˈwɔoɾɐ] , [ˈwɔtər] , [ˈwɔəɾə] , [ˈwɔɹɾɚ] , [ˈwɔɾɚ] , [ˈwɔʈə(r)] , [ˈwʊɾɚ] , [ˈʋaːʈər(ɯ)] , [ˈʋɔʈə(r)]
  • to pour water into the soil surrounding (plants)
gießen, bewässern
  • to provide (animals) with water
tränken
  • colloquial: to urinate
Harn lassen
  • to fill with or secrete water
tränen

waterer noun

  • device from which animals drink
Tränke

waters

Gewässer

watering

Bewässerung

🇩🇪 de en 🇬🇧

Wiktionary Links