🇬🇧 en fr 🇫🇷

water noun

  /ˈwoːtə/ , /ˈwætəɹ/ , /ˈwɑtəɹ/ , /ˈwɒtə/ , /ˈwɒtəɹ/ , /ˈwɔtər/ , /ˈwɔtəɹ/ , /ˈwɔɹtəɹ/ , /ˈwɔːtə/ , /ˈwɔːtəɹ/ , /ˈwʊtəɹ/ , [ˈwaːʈər(ɯ)] , [ˈwoʊʔə] , [ˈwoːtə] , [ˈwoːɾə] , [ˈwoːʔɐ] , [ˈwoːʔə] , [ˈwætə] , [ˈwæɾɚ] , [ˈwɑɾɚ] , [ˈwɒːθ̠ɚ] , [ˈwɔoɾɐ] , [ˈwɔtər] , [ˈwɔəɾə] , [ˈwɔɹɾɚ] , [ˈwɔɾɚ] , [ˈwɔʈə(r)] , [ˈwʊɾɚ] , [ˈʋaːʈər(ɯ)] , [ˈʋɔʈə(r)]
  • liquid H₂O
  • one of the basic elements
  • urine
eau
  • serving of water
bouteille [[d']]eau, verre [[d']]eau
  • body of water, or specific part of it
eaux, eau

water verb

watered   /ˈwoːtə/ , /ˈwætəɹ/ , /ˈwɑtəɹ/ , /ˈwɒtə/ , /ˈwɒtəɹ/ , /ˈwɔtər/ , /ˈwɔtəɹ/ , /ˈwɔɹtəɹ/ , /ˈwɔːtə/ , /ˈwɔːtəɹ/ , /ˈwʊtəɹ/ , [ˈwaːʈər(ɯ)] , [ˈwoʊʔə] , [ˈwoːtə] , [ˈwoːɾə] , [ˈwoːʔɐ] , [ˈwoːʔə] , [ˈwætə] , [ˈwæɾɚ] , [ˈwɑɾɚ] , [ˈwɒːθ̠ɚ] , [ˈwɔoɾɐ] , [ˈwɔtər] , [ˈwɔəɾə] , [ˈwɔɹɾɚ] , [ˈwɔɾɚ] , [ˈwɔʈə(r)] , [ˈwʊɾɚ] , [ˈʋaːʈər(ɯ)] , [ˈʋɔʈə(r)]
  • to pour water into the soil surrounding (plants)
arroser
  • to provide (animals) with water
abreuver, faire boire
  • dilute
mouiller
  • to fill with or secrete water
pleurer

waterer noun

  • one who waters
arroseur, arroseuse

watering

abreuvement

waters

liquide amniotique
Wiktionary Links