English Deutsch
bear /bɑɹ/, /bɛə(ɹ)/, /bɛəɹ/
 • large mammal of family Ursidae
Bär {m}
die Bärin (Pl.: die Bärinnen) {f}
bear /bɑɹ/, /bɛə(ɹ)/, /bɛəɹ/
 • large hairy man
Bär {m}
bear /bɑɹ/, /bɛə(ɹ)/, /bɛəɹ/
 • investor who sells in anticipation of falling prices
Baissespekulant
der Baissier (Pl.: die Baissiers) {m}
bear /bɑɹ/, /bɛə(ɹ)/, /bɛəɹ/
 • to endure with patience; to be patient
ertragen
bearing /ˈbɛə̯ɹɪŋ/, /ˈbɛɹɪŋ/
 • mechanical device
Lager {n}
bearing /ˈbɛə̯ɹɪŋ/, /ˈbɛɹɪŋ/
 • nautical sense
Peilung
polar bear
 • Ursus maritimus
der Eisbär (Pl.: die Eisbären) {m}
der Polarbär (Pl.: die Polarbären) {m}
teddy bear
 • a stuffed toy bear
der Teddybär (Pl.: die Teddybären) {m}
brown bear
 • Ursus arctos
der Braunbär (Pl.: die Braunbären) {m}
bear in mind
 • remember, consider
beachten
berücksichtigen
in Betracht ziehen
grizzly bear
 • Ursus arctos horribilis
der Grizzlybär (Pl.: die Grizzlybären) {m}
bring to bear
 • to aim a weapon
richten
bring to bear
 • to employ to achieve an effect
aufbringen
ausüben
bear out
 • To corroborate, prove, or confirm
bestätigen
ball bearing
 • bearing assembly with spherical balls
das Kugellager (Pl.: die Kugellager) {n}
bearing /ˈbɛə̯ɹɪŋ/, /ˈbɛɹɪŋ/
 • carrying weight or load
tragend
she-bear
 • a female bear
die Bärin (Pl.: die Bärinnen) {f}
sun bear
 • Helarctos malayanus
der Malaienbär (Pl.: die Malaienbären) {m}
Sonnenbär
Great Bear
 • a bright circumpolar asterism of the northern sky
Großer Bär {m}
water bear
 • A member of the phylum Tardigrada
das Bärtierchen (Pl.: die Bärtierchen) {n}
Wasserbär
gummy bear
 • candy
der Gummibär (Pl.: die Gummibären) {m}
das Gummibärchen (Pl.: die Gummibärchen) {n}
cave bear
 • Ursus spelaeus
der Höhlenbär (Pl.: die Höhlenbären) {m}
Gummy Bears
 • candy
Gummibärchen
white bear der Eisbär (Pl.: die Eisbären) {m}
bear fruit Früchte tragen
bear's ear die Aurikel (Pl.: die Aurikeln) {f}
bear market die Baisse (Pl.: die Baissen) {f}
Little Bear Kleiner Bär {m}
ore-bearing erzhaltig
grin and bear it in den sauren Apfel beißen
bear's garlic Bärlauch {m}
shell-bearing gehäusetragend
wheel bearing das Radlager (Pl.: die Radlager) {n}
bear's breeches der Akanthus (Pl.: die Akanthus) {m}
bear witness
 • prove, demonstrate
bezeugen
bear cub
 • young bear
Bärenjunges
Bärchen
[[junger]] [[Bär]]
black bear
 • American black bear
Amerikanischer Schwarzbär
Baribal
Schwarzbär
black bear
 • Asiatic black bear
Asiatischer Schwarzbär
Kragenbär
Mondbär
Schwarzbär
Tibetbär
Care Bears
 • Fictional cartoon bears
Glücksbärchis
American black bear
 • Ursus americanus
Amerikanischer Schwarzbär
Baribal
spectacled bear
 • Tremarctos ornatus
Brillenbär
bear meat
 • meat from a bear
Bärenfleisch
woolly bear
 • larva of a moth of the family Arctiidae
Bärenspinnerraupe
woolly bear
 • hairy caterpillar
Haarraupe
behaarte Raupe
haarige Raupe
Asian black bear
 • Ursus thibetanus
Asiatischer Schwarzbär
Kragenbär
Mondbär
Tibetbär
mama bear
 • protective woman
Helikoptermutti
air bearing
 • type of bearing
Luftlager
needle bearing
 • type of bearing
Nadellager
armorial bearings das Wappen (Pl.: die Wappen) {n}
capable of bearing belastbar
cone-bearing zapfentragend
ball-bearing das Kugellager (Pl.: die Kugellager) {n}
bear macaque der Bärenmakak (Pl.: die Bärenmakaken) {m}
take a bearing peilen
brown bear fur das Braunbärfell (Pl.: die Braunbärfelle) {n}
black bear fur das Schwarzbärfell (Pl.: die Schwarzbärfelle) {n}
polar bear fur das Eisbärfell (Pl.: die Eisbärfelle) {n}
bear skin das Bärenfell (Pl.: die Bärenfelle) {n}
bear hat die Bärenmütze (Pl.: die Bärenmützen) {f}
Wiktionary Links